Dharma Mom

Figures and Deities of Tibetan Buddhism

 1. Green Tara
 2. White Tara
 3. Avalokiteshvara (Chenrezig)
 4. Manjushri
 5. Vajrapani
 6. Vajrasattva
 7. Medicine Buddha
 8. Amitabha
 9. Akshobhya
 10. Vairocana
 11. Ratnasambhava
 12. Amitayus
 13. Shakyamuni Buddha
 14. Guru Rinpoche (Padmasambhava)
 15. Yeshe Tsogyal
 16. Samantabhadra
 17. Samadhi Buddha
 18. Prajnaparamita
 19. Mahakala
 20. Kali
 21. Hayagriva
 22. Yamantaka
 23. Kurukulla
 24. Chakrasamvara
 25. Hevajra
 26. Guhyasamaja
 27. Kalachakra
 28. Tara Cittamani
 29. Saraswati
 30. Manjushri Namasamgiti
 31. Ushnishavijaya
 32. Amitayus (Long Life Deity)
 33. Dorje Phurba (Vajrakilaya)
 34. Simhamukha
 35. Vajrayogini
 36. Chinnamasta
 37. Acala
 38. Yamantaka (Vajrabhairava)
 39. Vaishravana (Jambhala)
 40. Mahamudra
 41. Mahakali
 42. Mahavidya
 43. Chöd
 44. Tara (21 Taras)
 45. Cundi (Zhunti)
 46. Jambhala (Kubera)
 47. Ekajati
 48. Yama
 49. Prajnaparamita (Mother of All Buddhas)
 50. Jinasagara
 51. Vajradhara
 52. Vajravarahi
 53. Palden Lhamo
 54. Tseringma
 55. Singhamukha
 56. Krodha Kali
 57. Mahakankala
 58. Vajrakumara
 59. Bhaisajyaguru
 60. Tara (Goddess of Wealth)
 61. Ksitigarbha
 62. Vajrasadhu
 63. Samvara
 64. Vajrakilaya (Dorje Phurba)
 65. Mahakala (Six-Armed)
 66. Samvara (Hevajra)
 67. Vajrakumara (Vajravarahi)
 68. Vajrapani (Six-Armed)
 69. Vajrakilaya (Yamantaka)
 70. Vajrakumara (Vajrapani)
 71. Krodha Kali (Vajravarahi)
 72. Vajrayogini (Dakini)
 73. Vajrayogini (Kali)
 74. Vajrayogini (Red)
 75. Vajrayogini (White)
 76. Vajrayogini (Black)
 77. Vajrayogini (Green)
 78. Vajrayogini (Blue)
 79. Vajrakilaya (Cakrasamvara)
 80. Vajrayogini (Hevajra)
 81. Vajrayogini (Mahakala)
 82. Hayagriva (Goddess of Speech)
 83. Hayagriva (Guru)
 84. Hayagriva (White)
 85. Hayagriva (Black)
 86. Hayagriva (Red)
 87. Hayagriva (Green)
 88. Hayagriva (Blue)
 89. Hayagriva (Yellow)
 90. Hayagriva (Vajrapani)
 91. Hayagriva (Mahakala)
 92. Hayagriva (Cakrasamvara)
 93. Hayagriva (Hevajra)
 94. Vajrapani (Cakrasamvara)
 95. Vajrapani (Hevajra)
 96. Vajrapani (Mahakala)
 97. Vajrapani (Yamantaka)
 98. Vajrapani (Vajrakilaya)
 99. Vajrapani (Vajrayogini)
 100. Vajrapani (Guru Rinpoche)
 101. Vajrapani (Buddha)
 102. Vajrapani (Cundi)
 103. Vajrapani (Acala)
 104. Vajrapani (Guhyasamaja)
 105. Vajrapani (Kalachakra)
 106. Vajrapani (Manjushri)
 107. Vajrapani (Tara)
 108. Vajrapani (Vajradhara)
 109. Green Tara
 110. White Tara
 111. Avalokiteshvara (Chenrezig)
 112. Manjushri
 113. Vajrapani
 114. Vajrasattva
 115. Medicine Buddha
 116. Amitabha
 117. Akshobhya
 118. Vairocana
 119. Ratnasambhava
 120. Amitayus
 121. Shakyamuni Buddha
 122. Guru Rinpoche (Padmasambhava)
 123. Yeshe Tsogyal
 124. Samantabhadra
 125. Samadhi Buddha
 126. Prajnaparamita
 127. Mahakala
 128. Kali
 129. Hayagriva
 130. Yamantaka
 131. Kurukulla
 132. Chakrasamvara
 133. Hevajra
 134. Guhyasamaja
 135. Kalachakra
 136. Tara Cittamani
 137. Saraswati
 138. Manjushri Namasamgiti
 139. Ushnishavijaya
 140. Amitayus (Long Life Deity)
 141. Dorje Phurba (Vajrakilaya)
 142. Simhamukha
 143. Vajrayogini
 144. Chinnamasta
 145. Acala
 146. Yamantaka (Vajrabhairava)
 147. Vaishravana (Jambhala)
 148. Mahamudra
 149. Mahakali
 150. Mahavidya
 151. Chöd
 152. Tara (21 Taras)
 153. Cundi (Zhunti)
 154. Jambhala (Kubera)
 155. Ekajati
 156. Yama
 157. Prajnaparamita (Mother of All Buddhas)
 158. Jinasagara
 159. Vajradhara
 160. Vajravarahi
 161. Palden Lhamo
 162. Tseringma
 163. Singhamukha
 164. Krodha Kali
 165. Mahakankala
 166. Vajrakumara
 167. Bhaisajyaguru
 168. Tara (Goddess of Wealth)
 169. Ksitigarbha
 170. Vajrasadhu
 171. Samvara
 172. Vajrakilaya (Dorje Phurba)
 173. Mahakala (Six-Armed)
 174. Samvara (Hevajra)
 175. Vajrakumara (Vajravarahi)
 176. Vajrapani (Six-Armed)
 177. Vajrakilaya (Yamantaka)
 178. Vajrakumara (Vajrapani)
 179. Krodha Kali (Vajravarahi)
 180. Vajrayogini (Dakini)
 181. Vajrayogini (Kali)
 182. Vajrayogini (Red)
 183. Vajrayogini (White)
 184. Vajrayogini (Black)
 185. Vajrayogini (Green)
 186. Vajrayogini (Blue)
 187. Vajrakilaya (Cakrasamvara)
 188. Vajrayogini (Hevajra)
 189. Vajrayogini (Mahakala)
 190. Hayagriva (Goddess of Speech)
 191. Hayagriva (Guru)
 192. Hayagriva (White)
 193. Hayagriva (Black)
 194. Hayagriva (Red)
 195. Hayagriva (Green)
 196. Hayagriva (Blue)
 197. Hayagriva (Yellow)
 198. Hayagriva (Vajrapani)
 199. Hayagriva (Mahakala)
 200. Hayagriva (Cakrasamvara)
 201. Hayagriva (Hevajra)
 202. Vajrapani (Cakrasamvara)
 203. Vajrapani (Hevajra)
 204. Vajrapani (Mahakala)
 205. Vajrapani (Yamantaka)
 206. Vajrapani (Vajrakilaya)
 207. Vajrapani (Vajrayogini)
 208. Vajrapani (Guru Rinpoche)
 209. Vajrapani (Buddha)
 210. Vajrapani (Cundi)
 211. Vajrapani (Acala)
 212. Vajrapani (Guhyasamaja)
 213. Vajrapani (Kalachakra)
 214. Vajrapani (Manjushri)
 215. Vajrapani (Tara)
 216. Vajrapani (Vajradhara)
 217. Avalokiteshvara
 218. Manjushri
 219. Vajrapani
 220. Vajrasattva
 221. Tara
 222. Amitabha
 223. Akshobhya
 224. Amoghasiddhi
 225. Ratnasambhava
 226. Vajravarahi
 227. Vajrayogini
 228. Hayagriva
 229. Vajrakilaya
 230. Palden Lhamo
 231. Mahakala
 232. Vaisravana
 233. Jambhalah
 234. Vajrasattva
 235. Ekajati
 236. Prajnaparamita
 237. Vajravarahi
 238. Vajrayogini
 239. Saraswati
 240. Yamantaka
 241. Vajrapani
 242. Kalarupa
 243. Vajrayogini
 244. White Mahakala
 245. Green Tara
 246. Red Tara
 247. White Tara
 248. Yeshe Tsogyal
 249. Padmasambhava
 250. Dorje Drolo
 251. Guru Rinpoche
 252. Khroda
 253. Dorje Sempa
 254. Guru Dragphur
 255. Karma Pakshi
 256. Dorje Shugden
 257. Kache Marpo
 258. Yangdak Heruka
 259. Yamantaka
 260. Yamari
 261. Vajrakilaya
 262. Chenrezig
 263. Choje Lama
 264. Guru Dragpo
 265. Six Arm Mahakala
 266. Palden Lhamo
 267. Ekajati
 268. Vajrayogini
 269. Vajravarahi
 270. Tseringma
 271. Simhamukha
 272. Sanggye Menlha
 273. Gonpo Shenrab
 274. Namse Barbön
 275. Dorje Legpa
 276. Dorje Yudronma
 277. Dorje Drolö
 278. Yangdak Heruka
 279. Gyelchen Dorje Paye
 280. Tslogyel
 281. Dragkar Gyelchen
 282. Palden Lhamo
 283. Dharmaraja
 284. Tseringma
 285. Sherab Chen
 286. Namse Shenrab
 287. Vajrakilaya
 288. Vajrayogini
 289. Dorje Drolo
 290. Tseringma
 291. Kalarupa
 292. King Serthreng
 293. Dorje Dragden
 294. Dorje Drolo
 295. Karma Pakshi
 296. Dudjom Dorje
 297. Guru Dragpo
 298. Gonpo Tsengye
 299. Setrap
 300. Dragshul Trinley
 301. Namsel Ngagchang
 302. Gonpo Namgyel
 303. Dorje Shugden
 304. Kache Marpo
 305. Gonpo Shenrab
 306. White Mahakala
 307. Green Tara
 308. Guru Rinpoche
 309. Red Tara
 310. Namkha Barzin
 311. Barche Lamchen
 312. Chenrezig
 313. Namse Shenrab
 314. Dorje Sempa
 315. Palden Lhamo
 316. Guru Dragpo
 317. Dorje Drolo
 318. Kurukulle
 319. Yeshe Tsogyal
 320. Vajrakilaya
 321. Ekajati
 322. Yangdak Heruka
 323. Amitayus
 324. Dorje Drolö

Proudly powered by WordPress